Skip to main content

Objectius de la Formació en Diversitat LGBTI per a les Empreses i Institucions

El Govern de la Generalitat de Catalunya està compromès amb la igualtat efectiva de totes les persones, independent de la seva orientació sexual, identitat de gènere i expressió de gènere.

El Parlament de Catalunya, va aprovar la llei 11/2014 del 10 d’octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. 

La llei 19/2020, de 30 de desembre, d’Igualtat de Tracte i No Discriminació va ser aprovada pel Parlament de Catalunya, aquesta llei té un caràcter integral al aglutinar tota mena de discriminació i intolerància.

El 2 de març de 2023 va entrar en vigor a l’Estat espanyol la llei 4/2023, de 28 de febrer, per a la  igualtat real i efectiva de les persones trans i per la garantia dels drets de les persones LGBTI, coneguda com la llei trans-LGBTI.

Pel que fa a l’àmbit laboral, aquesta llei insta a promoure en l’àmbit de la formació professional per a persones treballadores el respecte als drets d’igualtat de tracte i d’oportunitats i no discriminació de les persones LGBTI i obliga a les  empreses de més de cinquanta persones treballadores a comptar amb un conjunt planificat de mesures i recursos per a aconseguir la igualtat real i efectiva de les persones LGBTI, que inclogui un protocol d’actuació per a l’atenció de l’assetjament o la violència contra les persones LGBTI.

Les empreses compromeses amb el progrés de la societat, cada vegada més diversa, han d’explorar alternatives per a desenvolupar la seva estratègia de negoci en línia amb els ODS i l’Agenda 2030.

Per aquest motiu, des del Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya, s’ha dissenyat aquesta Formació en Diversitat LGBTI per a les Empreses i Institucions, per donar compliment a les esmentades lleis i perquè la defensa dels drets humans ens interpel·la a totes i a tots.

Objectius del projecte: formació diversitat LGBTi

Els continguts d’aquesta guia han estat elaborats per Margarita Alonso de Driversity, Maria Giralt Castells de Gender and LGBT Lab i l’il·lustrador Sebas Martin, amb la col·laboració d’Àlex Bixquert Grau i Lluïsa Jiménez Gusi de l’àrea per a la Igualtat de tracte i no-discriminació de persones LGBTI de la Direcció General d’Igualtat.

© Existeixen drets de propietat intel·lectual sobre els continguts i les imatges, que corresponen a la Generalitat de Catalunya.

Queda expressament prohibida qualsevol utilització amb finalitats comercials. Per qualsevol dubte contacteu amb l’àrea per a la Igualtat de tracte i no-discriminació de persones LGBTI.